Poslanci budú zasadať

Autor: Marta Kanalová <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: autor, materiály MsZ, Vydané dňa: 24. 09. 2007

orlica V zasadačke v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote sa po dvojmesačnej pauze uskutoční v utorok 25. septembra od 9. hodiny zasadnutie poslancov mestského parlamentu. Na programe bude správa o činnosti mestskej rady, správa o hospodárení a cieľoch hospodárenia v mestských lesoch i majetkovoprávne otázky.

Poslanci prerokujú aj hospodárenie mesta za 1. polrok 2007 a návrh na 3. zmenu rozpočtu. Na rokovaní bude predložená aj informatívna správa o vymáhaní daňových nedoplatkov a ostatných pohľadávok mesta, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2007 a správa o kontrole plnenia uznesení MsR a MsZ za 1. polrok 2007.

rokovanie
V personálno-organizačných otázkach sa budú poslanci zoberať návrhom na poskytnutie odmeny primátorovi mesta, jeho zástupcovi a hlavnému kontrolórovi za prvý polrok tohto roka. V bode rôzne je na programe správa o stave prípravy a perspektívnom využití areálu bývalých Kasární kpt. Nálepku v Rim. Sobote na rozvojové aktivity, hodnotenie dosiahnutých výsledkov hospodárenia MsBS, návrh spoločnosti Energobyt na zníženie ceny tepla, návrh na rozšírenie počtu príslušníkov mestskej polície a správa z vykonaného komplexného rozboru nakladania s komunálnym odpadom. Rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva je verejné.